Privacybeleid

1. Algemene bepalingen

Deborah Gaytant Boudoir is een merk van Pixelrush B.V., kouterstraat 20, 9500 Geraardsbergen, BTW BE 0739.635.292.
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Deborah Gaytant Boudoir wordt gesloten. Alle bedragen vermeld in onze offertes, bestelbonnen, facturen en algemene voorwaarden zijn exclusief 21% BTW.

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn alle leveringen, aanbevelingen, werkopdrachten en overeenkomsten, onderworpen aan de hierna vermelde algemene voorwaarden. Door het mondeling of schriftelijk opdracht geven tot werkzaamheden accepteert de opdrachtgever deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn hieraan steeds ondergeschikt.


2. BETALINGEN

Facturen worden steeds in digitale vorm verstuurd. Na verloop van een termijn van acht kalenderdagen worden facturen beschouwd als aanvaard zonder voorbehoud. Bij een bestelling wordt 35% van het totale offertebedrag gefactureerd als voorschot. Indien een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag vervallen alle eventueel toegestane termijnen en heeft Deborah Gaytant Boudoir het recht verdere leveringen op te schorten totdat het verschuldigde bedrag met inbegrip van de intresten en alle andere extra kosten volledig is aangezuiverd. Een additionele administratie kost van €25 kan aangerekend worden. Bovendien loopt er van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is vanaf de factuurdatum een nalatigheidsintrest van 1,5% per maand. Elke begonnen maand zal als een volledige maand gerekend worden. Tevens wordt het factuurbedrag verhoogd met 10% met een minimum van 200€ ten titel van een forfaitaire conventionele schadevergoeding. Ook de door Deborah Gaytant Boudoir aangerekende incassokosten zullen worden gefactureerd aan de opdrachtgever. In geval van laattijdige betaling zijn de protestkosten en de conventionele intresten ten laste van de opdrachtgever.

Het opgenomen beeldmateriaal wordt gemonteerd en bewerkt naar inzicht van Deborah Gaytant Boudoir met inachtneming van de eventuele wensen van de opdrachtgever. Het blijft echter een subjectief product en derhalve kan de opdrachtgever nooit als reden van niet betaling van een factuur inroepen dat het eindproduct niet volledig zijn wens is. Alle klachten betreffende aangeleverde producties of bestellingen moeten op straffe van verval binnen de vijf kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan Deborah Gaytant Boudoir.
Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent behoren. Afwijkingen van onderhavige factuurvoorwaarden is de schuldeiser slechts tegenstelbaar in geval van schriftelijke overeenkomst


3. PRODUCTIES

De prijzen bij opnames zijn gebaseerd op de tijd dat de crew aanwezig is om de opnames te realiseren; dit vanaf het afgesproken uur dat de opnames dienen gemaakt te worden tot het voorziene of afgesproken eind uur. Indien de afgesproken eindtijd overschreden wordt, zal per extra uur worden aangerekend. Elk begin van een uur telt als een volledig uur. Lunch- en dinertijd worden als werktijd aangemerkt. Opnames die plaatsvinden op een feestdag (6.00 u – 22.00 u) of ‘s nacht (22.00 u – 6.00 u) zullen tegen het dubbele tarief worden aangerekend.

De opdrachtgever krijgt een preview van de productie online te zien en kan zijn opmerking(en) doorgeven door middel van 2 correctierondes. Na eventuele aanpassing(en) krijgt de opdrachtgever opnieuw een link toegestuurd zodat hij het resultaat kan bekijken. Hierna kan de opdrachtgever voor een tweede en laatste keer zijn opmerking(en) doorgeven. Deborah Gaytant Boudoir past opnieuw aan datgene wat werd gevraagd. De opdrachtgever krijgt hierna een link om het eindresultaat te bekijken. Indien er daarna nog extra aanpassingen dienen te gebeuren, dient er een meerprijs per extra uur betaald te worden. Deborah Gaytant Boudoir is gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk opgegeven opdracht aanbrengt of wanneer er zich wijzigingen voordoen in de kostprijs van de dienst of het product. Kosten voor overnachting, transport, retributies (parkeeronkosten), werkbezoeken, dataverbruik, stroomvoorziening, stroomverbruik, mediamanagement, bouwkundige voorzieningen en catering zijn niet inbegrepen tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst. De kilometervergoeding wordt aangerekend van Geraardsbergen tot op de plaats van de opdracht en terug aan €0,4/km. Indien er meerdere locaties zijn, geldt de overeenkomst dat er gerekend wordt van locatie tot locatie en terug.


4. VERZUIM / ONTBINDING

Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, is Deborah Gaytant Boudoir gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het is immers de plicht van de opdrachtgever om onvoorwaardelijk en constructief mee te werken tijdens de duur van de opdracht in functie van het overeengekomen en beoogde resultaat. Bij een voortijdige verbreking van een opdracht of een bestelling door de opdrachtgever of door een aan de opdrachtgever te wijten oorzaak zullen de tot dan toe gepresteerde werkuren en gemaakte kosten worden aangerekend. Bij reportages en filmwerk allerhande, podiumkunsten of evenementen die op een specifieke datum moeten worden gefilmd, wordt 50% van het te verwachten factuurbedrag aangerekend als de verbreking binnen een termijn van één maand op voorhand wordt gedaan. Indien de verbreking binnen een termijn van acht kalenderdagen voor de voorziene opnamedatum gebeurt, wordt de volledige som van het te verwachten factuurbedrag aangerekend. De vermoedelijke duurtijd van de opdracht of de vermoedelijke afleveringsdatum worden slechts opgegeven als aanwijzing en zonder dat deze als bindend mogen worden beschouwd. Eventuele vertragingen geeft de opdrachtgever niet het recht om de bestelling te annuleren of om aanspraak te maken op een schadevergoeding noch om een langere betalingstermijn te hanteren na de vervaldatum dan aangegeven op de factuur.


5. AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever die goederen huurt van Deborah Gaytant Boudoir al dan niet als onderdeel van een dienstenovereenkomst gebonden aan de verplichting om voor de gehuurde goederen een verzekeringspolis voor diefstal en schade af te sluiten vóór ingang van de huurperiode of dienst. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de beschadigingen en verliezen (incl. diefstal) die gedurende de huurperiode of de dienstverlening zijn ontstaan zelfs als die door overmacht zouden zijn veroorzaakt. De totale aansprakelijkheid van Deborah Gaytant Boudoir wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst afgesproken prijs. Deborah Gaytant Boudoir zal beelddragers (tape, dvd en externe harde schijf) of geluidsdrager (CD, MD, cassette en externe harde schijf) door de opdrachtgever in bruikleen of ter verwerking in een productie met de grootste zorg behandelen en bewaren. Indien echter door omstandigheden van technische aard of volledig buiten de wil van Deborah Gaytant Boudoir de beeld- en of geluidsdragers toch beschadiging zouden oplopen of gestolen zouden worden, kan de opdrachtgever hiervoor op geen enkele manier een schadevergoeding eisen.


6. OVERMACHT

Gevallen van overmacht die hun oorsprong hebben bij leveranciers, vervoerders of posterijen schorten de uitvoering van de verbintenissen in naam van Deborah Gaytant Boudoir op. Indien de opdracht niet onvoldoende kan worden uitgevoerd omwille van technische redenen zoals onder meer stroompanne, ongunstige weersomstandigheden, apparatuurpanne of omwille van verkeersproblemen (verkeersongeval, file, omleidingen) kan de opdrachtgever hiervoor geen schadevergoeding eisen.


7. AUTEURSRECHT

Elke video- en filmproductie mag voorafgegaan worden en eindigen met beelden van het logo van Deborah Gaytant Boudoir waardoor de auteur van de videoproductie herkenbaar is. Alle producties van Deborah Gaytant Boudoir vallen onder de wet op het auteursrecht. Het vermenigvuldigen van producties op eender welke wijze, geheel of gedeeltelijk, is verboden en is strafbaar. Deborah Gaytant Boudoir zal dan ook bij niet naleving hiervan altijd, hoe klein de inzet ook is, de overtreding gerechtelijk vervolgen.

Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld, vallen onder het auteursrecht en blijven in het bezit van Deborah Gaytant Boudoir. De opdrachtgever is niet bevoegd deze aan derden kenbaar te maken. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Deborah Gaytant Boudoir de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties

De opdrachtgever vrijwaart Deborah Gaytant Boudoir van alle juridische claims met betrekking tot auteursrechten. De opdrachtgever is immers zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van administratieve en financiële transacties bij de digitale opname en transmissie van auteursrechtelijk werk.


8. WIJZIGINGEN EN REPRODUCTIE

De opdrachtgever die een reproductieopdracht geeft, zowel integraal, gedeeltelijk als herwerkt door montage, wordt verondersteld als zijnde hiertoe gerechtigd. Hiervoor dient een bewijs van de opdrachtgever wie als eerste de opdracht gaf tot het maken van de productie te tekenen ter goedkeuring om aan de reproductieopdracht te beginnen.


9. MEDIA MANAGEMENT

Behoudens voorafgaande overeenkomst, zal Deborah Gaytant Boudoir de gemaakte opnames en montages bewaren gedurende dertig dagen na aflevering van het eindproduct. De gemaakte bronbestanden (rushes) blijven ten allen tijde eigendom van Deborah Gaytant Boudoir. Enkel mits een nader te bepalen dading kunnen deze worden gekocht. Ondanks de aankoop is Deborah Gaytant Boudoir vrij deze opnames te gebruiken voor promotionele doeleinden van het bedrijf. Indien de opdrachtgever de gemaakte basisopnames (rushes) langer wil laten bewaren, dient men dit schriftelijk overeen te komen en zal hiervoor een bewarings- en back-upvergoeding in rekening worden gebracht.


10. KLACHTEN / GESCHILLEN

Alle klachten dienen aan Deborah Gaytant Boudoir gemeld te worden binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de factuur. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Elk geschil en elke eis voortvloeiend uit of in verband met de huidige overeenkomst zal worden voorgelegd aan de rechtbank van het rechtsgebied waarin de exploitatiezetel van Deborah Gaytant Boudoir is gevestigd. De opdrachtgever erkent onderling mail- en smsverkeer evenals andere huidige digitale communcatiemiddelen (WhatsApp, Telegram en Messenger) als wettelijk geldend bewijsmiddel.


11. PRIVACY

Persoonsgebonden informatie is louter bedoeld voor intern gebruik door Deborah Gaytant Boudoir. Deborah Gaytant Boudoir verzamelt en verwerkt de persoons/bedrijfsgegevens die wij van de opdrachtgever ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De opdrachtgever heeft recht op inzage, verbetering, wissen en bezwaar zoals voorzien in de wetgeving.
Melding van inbreuken op deze algemene voorwaarden kan via info@deborahgaytantboudoir.eu of per brief naar Deborah Gaytant Boudoir, Kouterstraat 20, 9500 Geraardsbergen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle nieuwigheden en promoties!

Privacy Policy